Navigatie

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DOTZZ & DELIZZ BV

NAAM WEBWINKEL: Dotzz & Delizz BV.

VESTIGINGSADRES: Bosrand 19, 5768 RZ Meijel

TELEFOONNUMMER: 0773903350

E-MAIL: info@dotzzlifestyle.nl

KVK NUMMER: 61396540

BTW- IDENTIFICATIE NUMMER: NL854324835B01

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Dotzz & Delizz BV: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Klant: de natuurlijke persoon/personen die opdracht geeft en gebruik maakt van de producten/diensten van Dotzz & Delizz BV;

Product: producten voor huis, tuin, feestjes, jezelf en kinderen. Maatwerk mogelijk;

Beeldmateriaal van Dotzz & Delizz BV: alle afbeeldingen, al dan niet getoond op de website, waarvan Dotzz & Delizz BV over de al dan niet exclusieve rechten beschikt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Dotzz & Delizz ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

Overeenkomst/opdracht op afstand: een overeenkomst waarbij een door Dotzz & Delizz BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Dotzz & Delizz BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Website van Dotzz & Delizz BV: www.dotzzlifestyle.nl;

Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Dotzz & Delizz BV. leveringsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 3: ALGEMEEN

3.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dotzz & Delizz BV en de klant, die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.3. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle producten en/of diensten die worden afgenomen van Dotzz & Delizz BV.

3.4. Deze voorwaarden en de tarieven kunnen door Dotzz & Delizz BV op ieder moment worden gewijzigd, met dien verstande dat dit geldt voor de overeenkomsten die vanaf de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden tot stand komen. De gewijzigde algemene voorwaarden en de tarieven worden op de website van Dotzz & Delizz BV geplaatst.

3.5. De klant aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Dotzz & Delizz BV op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

3.6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk afgewezen.

 

ARTIKEL 4: OFFERTES/AANBIEDINGEN

4.1. Alle door Dotzz & Delizz BV uitgebrachte offertes worden gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

4.2. Dotzz & Delizz BV kan niet aan haar offerte c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

4.4. Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW en verpakkingskosten.

4.5 Dotzz & Delizz BV hanteert de prijzen, zoals die op de website te vinden zijn, die gelden op het moment van het akkoord gaan met de aanbieding of betaling ervan op de website van Dotzz & Delizz BV.

4.6 De klant verklaart te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website van Dotzz & Delizz BV en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

ARTIKEL 5: TOT STAND KOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Een aanbieding wordt een overeenkomst, indien deze digitaal of via een andere wijze voor akkoord wordt gegeven door de klant en wanneer Dotzz & Delizz BV een gespecificeerde digitale orderbevestiging heeft verstuurd naar het mailadres van de klant.

5.2 De orderbevestiging wordt geacht de opdracht juist weer te geven, tenzij de klant binnen 2 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt. In dit geval wordt de opdracht geannuleerd.

5.3 De overeenkomst komt tot stand na het verstrijken van de bezwaartermijn (zie artikel 5.2.), indien de klant hier geen gebruik van heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De uitvoering van de overeenkomst wordt door Dotzz & Delizz BV gestart, conform artikel 5.1., indien het genoemde bedrag in de orderbevestiging is ontvangen door Dotzz & Delizz BV.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Dotzz & Delizz BV vrij om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.3. Indien de klant producten koopt van Dotzz & Delizz BV, is Dotzz & Delizz BV verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product. De klant aanvaardt dat er kleurafwijkingen t.o.v. het beeldscherm kunnen optreden.

6.4. Een kleurafwijking, binnen de tolerantie, van het geleverde product geeft de klant geen recht het product niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van het geleverde product.

6.5. De opdracht zal door Dotzz & Delizz BV naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Het streven is altijd om het beoogde resultaat te realiseren.

 

ARTIKEL 7: LEVERING

7.1 De klant is verplicht het gekochte product(en) af te nemen op het moment waarop deze wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.

7.2 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, wordt het product(en) bij Dotzz & Delizz BV opgeslagen. De klant kan het product bij Dotzz & Delizz BV zelf komen afhalen.

7.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.4 Meubels en producten die vanwege maten en gewicht niet met PostNL verstuurd kunnen worden kunnen alleen afgehaald worden in de winkel. Bezorgen binnen de regio? Informeer naar de mogelijkheden.

 

ARTIKEL 8: LEVERTIJD

8.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dotzz & Delizz BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

8.2 Bij niet tijdige levering zal Dotzz & Delizz BV in overleg treden met de klant en een gewijzigde leveringstermijn afspreken.

8.3 De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.

 

ARTIKEL 9:HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten

 9.1 Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Dotzz & Delizz BV bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dotzz & Delizz BV retourneren conform de door Dotzz & Delizz BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Dotzz & Delizz BV. Het kenbaar maken dient de klant te doen door middel van het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

9.4 Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Dotzz & Delizz BV heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

Bij levering van diensten:

 9.5 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

9.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Dotzz & Delizz BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 10: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

10.1 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Dotzz & Delizz BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug ontvangen is door Dotzz & Delizz BV of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

ARTIKEL 11: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

11.1 Dotzz & Delizz BV kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 11.2 en 11.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Dotzz & Delizz BV dit duidelijk in het aanbod, en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 a. die door Dotzz & Delizz BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

 b. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

ARTIKEL 12: RISICO'S & AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Onder directe schade wordt verstaan: krassen, gaten,scheuren,vouwen, strepen (al dan niet met een andere kleur dan het materiaal) die in of op het geleverde materiaal van Dotzz & Delizz BV aanwezig zijn.

12.2 Dotzz & Delizz BV is niet meer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan na het direct openen van de producten door de klant of derden, die altijd door de klant zijn aangewezen als gerechtigd persoon.

12.3. Indien Dotzz & Delizz BV verantwoordelijk kan worden gehouden voor directe schade aan het product, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht dat van de klant is ontvangen.

12.4. Indien het product door transport van Dotzz & Delizz BV naar de klant is beschadigd, zal de schadevergoeding maximaal het bedrag zijn waar de vervoerder in voorziet. Het eigen risico is 50 euro.

12.5 Dotzz & Delizz BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is door opzet en/of schuld en/of verwijtbaar handelen van Dotzz & Delizz BV of derden ingehuurd door Dotzz & Delizz BV.

12.7. De aansprakelijkheid van Dotzz & Delizz BV is beperkt tot het opnieuw leveren van het betreffende product of restitutie van het aankoopbedrag.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Dotzz & Delizz BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dotzz & Delizz BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Dotzz & Delizz BV daaronder begrepen.

13.1.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dotzz & Delizz BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dotzz & Delizz BV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.1.2 Indien Dotzz & Delizz BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

ARTIKEL 14: VRIJWARINGEN

14.1 De klant vrijwaart Dotzz & Delizz BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

14.2 De klant vrijwaart Dotzz & Delizz BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, beeldrecht, portretrecht e.d. rechten op de door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

15.1 Dotzz & Delizz BV behoudt het eigendomsrecht van de auteursrechten, alsmede van alle overige rechten van intellectueel eigendom en alle bevoegdheden die daaruit voortvloeien op de door haar getoonde producten, productnamen, concepten, teksten, beelden, tekeningen, beeld- en woordmerken op haar website. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of gebruik hiervan mag enkel uitgevoerd worden indien er toestemming is van Dotzz & Delizz BV.

15.2 Het is de klant niet toegestaan het geleverde product te herhalen of te publiceren zonder voorafgaande toestemming van Dotzz & Delizz BV.15.3  Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links (en logo vermeldingen) van de website van Dotzz & Delizz BV bij de rechthebbende handelsmerken.

 

ARTIKEL 16: BETALINGEN

16.1 Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van Dotzz & Delizz BV te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn.

16.2. Dotzz & Delizz BV neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

16.3. Dotzz & Delizz BV heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

16.4. Dotzz & Delizz BV hanteert de volgende betaalmogelijkheid:
- IDeal
- orderbedrag over te boeken op NL84RABO 0191 6674 39, onder vermelding van het ordernummer.

 

ARTIKEL 17: MODELLEN EN VOORBEELDEN

17.1 De getoonde producten op de website en andere communicatiedragers van Dotzz & Delizz BV zijn slechts een aanduiding van het te leveren product, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenstemmen.

17.2 De klant is gehouden alle bescheiden die Dotzz & Delizz BV nodig heeft voor het correct uitvoeren van de order tijdig en in de gewenste vorm aanleveren bij Dotzz & Delizz BV.

 

ARTIKEL 18: KLACHTEN

18.1 De klant is gehouden binnen 24 uur na levering te onderzoeken of Dotzz & Delizz BV de opdracht is nagekomen en is gehouden om Dotzz & Delizz BV schriftelijk in kennis te stellen als dit niet het geval is.

18.2 De klacht wordt in behandeling genomen indien de klant de orderbevestiging en het gebrekkige product aan Dotzz & Delizz BV heeft geretourneerd.

18.3 De prestatie van Dotzz & Delizz BV wordt als deugdelijk beschouwd, indien de klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden doen leveren, tenzij de klant het bepaalde in het eerste lid in acht heeft genomen.

18.4 Ook als de klant de klacht tijdig indient, blijft de verplichting tot betaling en afname van het geleverde bestaan.

18.5 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Dotzz & Delizz BV worden geretourneerd. Aanbiedingsartikelen en maatwerk orders kunnen niet retour worden genomen.

18.6 Dotzz & Delizz BV beoordeeld de klacht en stelt de klant hiervan op de hoogte. Na retour sturen van het product, ontvangt de klant het betaalde bedrag op de betaalrekening die bij Dotzz & Delizz BV bekend is. De extra gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien Dotzz & Delizz BV een foutief of beschadigd product heeft gestuurd.

 

ARTIKEL 19: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

 

ARTIKEL 20: DE (DIGITALE) ORDERBEVESTIGING GELDT ALS GARANTIEBEWIJS

20.1 Dotzz & Delizz BV garandeert gedurende een periode van 6 maanden na levering dat de eigen label producten vrij zijn van ontwerp- materiaal en fabricagefouten. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik van de producten. Dotzz & Delizz BV zorgt voor herstel- of vervanging van het product. De klant heeft alleen recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is.

20.2. De (digitale) orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

20.3 Dotzz & Delizz BV heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de klant volledig te crediteren.

 

ARTIKEL 21: PRIJZEN

21.1 Indien Dotzz & Delizz BV met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Dotzz & Delizz BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

21.2 Prijzen worden overeengekomen in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten worden apart berekend. Tenzij anders nadrukkelijk wordt overeengekomen.

21.3 Dotzz & Delizz BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de klant wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht aanbrengt.

21.4 Dotzz & Delizz BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meerdere omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen zoals stijging van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de opdracht van belang, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, overheidsheffingen.

 

ARTIKEL 22: TRANSPORT

Indien vervoer van af te leveren producten is overeengekomen geschiedt dit voor rekening en risico van Dotzz & Delizz BV, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Dotzz & Delizz BV door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of ontvangstbewijs blijkt.

 

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

23.1 op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen ter zaken de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Dotzz & Delizz BV worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar Dotzz & Delizz BV gevestigd is.

 

ARTIKEL 24: OVERIGE BEPALINGEN

24.1 Dotzz & Delizz BV garandeert alle informatie betreffende de koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

24.2 Dotzz & Delizz BV is niet gerechtigd de informatie die door de klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

24.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

ARTIKEL 25: GEGEVENS BEHEER

25.1 Indien u een bestelling plaatst bij Dotzz .nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dotzz & Delizz BV. Dotzz & Delizz BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

25.2 Dotzz & Delizz BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

25.3 Dotzz & Delizz BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

ARTIKEL 26:

26.1 Dotzz & Delizz BV is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Dotzz & Delizz BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig kenbaar maken aan de klant. Op lopende overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

26.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Venlo. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de transactie.

 

 

© 2014 - 2019 Dotzz Lifestyle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel